OTEVŘENÉ ZDRAVOTNICTVÍ

74 onkologických a hematoonkologických onemocnění v databázi

338 léků na onkologická a hematoonkologická onemocnění v databázi

Podmínky užití

Podmínky užití internetových stránek www.lekypomahaji.cz. (dále jen „Podmínky“)

Provozovatel

Provozovatelem internetových stránek www.lekypomahaji.cz (dále jen „Stránky“) je společnost Cogvio, s.r.o., IČO: 06219799, se sídlem Sudoměřská 1413/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 277493 (dále jen „Provozovatel“).

Stránky vznikly ve spolupráci a jsou provozovány za finanční podpory společnosti Amgen s.r.o., IČO: 27117804, se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 11002, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97583. Tím není dotčena odpovědnost Provozovatele za správnost informací a údajů uvedených na Stránkách v souladu s těmito Podmínkami.

Účel Stránek

Účelem Stránek je poskytovat přehledně veřejnosti aktuální informace o léčivých přípravcích pro léčbu nádorových onemocnění (tj. léky z anatomicko-terapeuticko-chemické skupiny cytostatik a hormonálních léčiv používaných v onkologii; ATC: L01, L02) registrovaných v rámci centralizované registrační procedury Evropskou lékovou agenturou, který dosud nemá v České republice registrovánu svou generickou (či biosimilární v případě biologické léčby) variantu (dále jen „Inovativní léčivé přípravky“).

Stránky neslouží k propagaci léčivých přípravků či jiných výrobků ve smyslu § 1 odst. 2 a § 5 odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. V omezeném rozsahu je umožněna prezentace sponzorů provozu Stránek, ale vždy jen způsobem, který je v souladu s obecně nereklamní a edukačním účelem Stránek.

Účelem Stránek není poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Stránky neslouží jako náhrada porady s lékařem, lékárníkem či jiným odborníkem.

Stránky nejsou určeny k hlášení nežádoucích účinků či předávání jiných informací týkajících se Inovativních léčivých přípravků orgánům dozoru nad trhem či držitelům rozhodnutí o registraci. Bližší informace o hlášení nežádoucích účinků léčivých přípravků jsou dostupné zde http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Obsah Stránek

Obsah stránek je tvořen oficiálními informacemi o úhradě Inovativních léčivých přípravků převzatými z http://www.olecich.cz/

Stránky jsou aktualizovány jednou za kalendářní měsíc.

Obsah Stránek má pouze informativní charakter a lze jej použít pouze pro osobní potřebu jednotlivých uživatelů. Použití Stránek pro jakýkoli jiný účel je zakázáno.

Stránky ani jejich jednotlivý obsah nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele kopírovány nebo jinak používány způsobem, který je v rozporu s těmito Podmínkami a způsobem, který není běžný a přiměřený. Provozovatel tímto neuděluje uživateli žádnou licenci nebo právo k jakýmkoli obchodním značkám, patentům, obchodnímu tajemství, technologiím, výrobkům, procesům nebo jiným majetkovým právům Provozovatele, nebo jeho partnerů.

Odpovědnost Provozovatele

Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za škodu vzniklou užíváním Stránek nebo jednotlivých informací obsažených na Stránkách.

Provozovatel neručí za to, že používáním informací uvedených na Stránkách nedochází k porušení práva třetích stran.

Stránky mohou obsahovat i odkazy na internetové stránky jiných osob. Provozovatel v žádném rozsahu neručí za obsah těchto odkazovaných stránek a nenese za ně žádnou odpovědnost.

Cookies

Především pro správnou funkci Stránek je Provozovatel oprávněn ukládat malé textové soubory (dále jen „Cookies“) do počítače nebo mobilního zařízení uživatele, který Stránky začne využívat. Díky tomu je Provozovatel schopen po dobu platnosti jednotlivých Cookies zajistit nejen odpovídající funkčnost Stránek, ale také provádět dle preferencí a chování uživatelů při používání Stránek analýzu návštěvnosti potřebnou pro optimalizaci Stránek.

V rozsahu, v jakém bude docházet ke zpracování osobních údajů uživatelů Stránek při používání Cookies a dalších informací (zejména IP adresa uživatelů Stránek, údaje o připojených zařízeních a jejich přibližné lokaci) pro výše uvedené účely, považuje se Provozovatel za oprávněného správce těchto údajů.

Právním základem zpracování osobních údajů ve všech výše uvedených případech je oprávněný zájem Provozovatele. Doba uložení osobních údajů odpovídá době platnosti jednotlivých Cookies.

Pro výše uvedené účely nevyužívá Provozovatel žádné Cookies třetích stran s výjimkou Google Analytics. Google Analytics je analytický nástroj společnosti Google, který pomáhá Provozovateli porozumět, jakým způsobem návštěvníci využívají Stránky. Tento nástroj používá sadu souborů Cookies ke shromažďování informací a vytváření přehledů o používání Stránek, a to dle jeho nastavení ze strany Provozovatele v souladu se Zásadami ochrany soukromí společnosti Google.

Každý uživatel Stránek má v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušná práva v mezích stanovených zvláštními právními předpisy. Jedná se o právo na přístup k osobním údajům; právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů; právo na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíli uživatel Stránek, že byly údaje zpracovávány protiprávně; právo na omezení zpracování osobních údajů; právo na přenositelnost údajů; právo vznést námitku a právo obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů se může každý uživatel obrátit na Provozovatele prostřednictvím dále uvedených kontaktních údajů.

Rozhodné právo a smluvní vztahy

Provoz Stránek a tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky. Jakýkoli spor mezi uživatelem a Provozovatelem týkající se Stránek nebo ve spojitosti s ní bude vyřešen příslušným soudem v České republice, pokud nebude vyřešen smírnou cestou.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke Stránkám. K plánovaným zásadním změnám obsahu Stránek a ke změnám užívání Stránek bude vždy připojeno datum změny.

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit kdykoliv v libovolném rozsahu tyto Podmínky. Změny Podmínek jsou účinné dnem zveřejnění.

Kontaktní údaje

Cogvio, s.r.o., IČO: 06219799, se sídlem Sudoměřská 1413/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 277493