OTEVŘENÉ ZDRAVOTNICTVÍ

74 onkologických a hematoonkologických onemocnění v databázi

338 léků na onkologická a hematoonkologická onemocnění v databázi

Léky pomáhají

Tento projekt přináší odborné veřejnosti i pacientům informace o stavu úhrady a indikačném omezení registrovaných inovativních léčivých přípravků v České republice.

Co zde najdu?

Tento web obsahuje výhradně aktuální informace o vybraných inovativních léčivých přípravcích pro léčbu nádorových onemocnění (tj. léky z anatomicko-terapeuticko-chemické skupiny cytostatik a hormonálních léčiv používaných v onkologi; ATC: L01, L02) registrovaných (schválených) Evropskou lékovou agenturou (EMA), tedy o léčivých přípravcích spadajících do výše uvedené ATC skupiny, které dosud nemají v České republice registrovánu svou generickou (či biosimilární v případě biologické léčby) variantu. Pokud hledáte kompletní přehled schválených a hrazených léků v České republice, naleznete jej např. na webu www.olecich.cz, na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz).

Co znamená, že je lék registrovaný?

U registrovaného léku je úředně přezkoumána jeho bezpečnost a účinnost. Prošel totiž schvalovacím řízením, tzv. registrací. Léky je možné registrovat samostatně pro jeden konkrétní stát nebo pro více států současně. Inovativní léky určené k léčbě onkologických onemocnění musí být dnes registrovány centrálně Evropskou lékovou agenturou (EMA), jejíž rozhodnutí platí pro všechny členské státy EU. Jejich generické varianty pak mohou být registrovýny na úrovni České republiky Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Více se dozvíte zde: www.olecich.cz/encyklopedie/registrace-lecivych-pripravku

Evropská léková agentura poskytuje informace o procesu registrace léků v tzv. Evropské veřejné zprávě o hodnocení (EPAR) vyžadovanou evropskou legislativou [čl. 13 odst.3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004] pro každý centrálně registrovaný lék. Více zde: www.ema.europa.eu/en/medicines

Jak se lék stane hrazeným?

Chce-li držitel rozhodnutí o registraci, aby byl jeho lék hrazen z veřejného zdravotního pojištění, musí na Státní ústav pro kontrolu léčiv podat žádost o zahájení správního řízení o stanovení maximální cena a výše a podmínek úhrady. Státní ústav pro kontrolu léčiv pak v průběhu tohoto řízení hodnotí vlastnosti daného přípravku a účelnost jeho úhrady (zejména pak tzv. nákladovou efektivitu, tedy roční náklady na zlepšení stavu jednoho pacienta a celkový dopad na rozpočet veřejného zdravotního pojištění, pokud by byla léčena celá pacientská populace). Správní řízení trvá řádově měsíce, někde ale i rok a více. V případě kladného vyřízení žádosti je přípravku stanovena úhrada. Více se dozvíte zde: www.olecich.cz/encyklopedie/ceny-a-platby-za-leciva

Přehled všech registrovaných i hrazených léků ze systému veřejného zdravotního pojištění může pacient nalézt na internetových stránkách O lécích

Co je hrazená a nehrazená indikace?

Lék získává registraci pro jedno nebo více konkrétních onemocnění (např. nádor prostaty a nádor prsu) – tzv. indikaci. Úhrada z veřejného zdravotního pojištění však nemusí plně kopírovat registrované indikace, neboť se při jejím stanovení perou v potaz trochu jiné parametry (nákladoví efektivita a účelnost terapie) než při samotné registraci (účinnost a bezpečnost). Úhrada se tak může vztahovat jen k jedné indikaci, popř. může být tato indikace ještě více omezena přesnou specifikací zdravotního stavu (např. nádor prostaty vyššího stadia,). Tomu se říká „indikační omezení“. Teprve když pacientův stav přesně odpovídá těmto indikačním omezením, je mu lék zdravotní pojišťovnou hrazen. Navazujícími správními řízeními může být úhrada změněna, či výjimečně i zrušena. Více se dozvíte zde: www.olecich.cz/encyklopedie/ceny-a-platby-za-leciva

Může pacient v Čechách mít hrazen běžně nehrazený lék?

Zákon o veřejném zdravotním pojištění umožňuje v individuálních případech hradit i zdravotní péči (tedy i předepisování léčivých přípravků), která není běžně hrazena ze zdravotního pojištění. Jedná se o výjimečné případy, kdy je poskytnutí takové péče z hlediska zdravotního stavu pojištěnce jedinou možností léčby. www.olecich.cz/encyklopedie/muze-byt-hrazen-i-lek-ktery-nema-stanovenou-uhradu-ze

74Seznam odborných názvů nemocí v databázi