4Lymfom z plášťových buněk

4 léků registrovaných v EU

2 léků hrazených v ČR

0 léky žádají o první úhradu

Název léku: TECARTUS

Účinná látka: autologous anti-CD19-transduced CD3+ cells

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  14.12.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -

  Tato indikace Lymfom z plášťových buněk není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

  Název léku: VELCADE

  Účinná látka: bortezomib

  Registrován k léčbě:

  mnohočetný myelom

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  • at
  • be
  • bg
  • cy
  • cz
  • de
  • dk
  • ee
  • es
  • fi
  • fr
  • gb
  • gr
  • hr
  • hu
  • ie
  • it
  • lt
  • lu
  • lv
  • mt
  • nl
  • pl
  • pt
  • ro
  • se
  • si
  • sk

  Tento lék je také registrován k léčbě:

  Mnohočetný myelom
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  26.4.2004

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.5.2008 (po 1 466 dnech)
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  30.1.2015

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.5.2019 (po 1552 dnech)

  Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Bortezomib je hrazen: 1) v léčbě mnohočetného myelomu u nepředléčených dospělých pacientů, a) u kterých je vhodná vysokodávkovaná chemoterapie s transplantací hematopoetických krvetvorných buněk, a sice v kombinaci s dexametazonem nebo s dexametazonem a thalidomidem (vždy do podání celkové dávky 24 aplikací), u pacientů s renálním selháním též v kombinaci s doxorubicinem a dexametazonem (do podání celkové dávky 12 aplikací), b) u kterých není indikována transplantace kostní dřeně, a sice v kombinaci s melphalanem a prednisonem. V případě dosažení imunofenotypové kompletní remise dle kritérií IMWG je možné podat maximálně dva následné cykly terapie, v ostatních případech je bortezomib hrazen do podání celkové dávky odpovídající 52 aplikacím nebo do progrese onemocnění (co nastane dříve). 2) v léčbě mnohočetného myelomu u předléčených pacientů, kteří již podstoupili transplantaci kostní dřeně nebo jsou pro transplantaci nevhodní, a sice v kombinaci s dexametazonem. V případě dosažení imunofenotypové kompletní remise dle kritérií IMWG jsou hrazeny dva následné cykly terapie, v ostatních případech je bortezomib hrazen do podání celkové dávky odpovídající 44 aplikacím nebo do progrese onemocnění (co nastane dříve). 3) v léčbě relapsu lymfomu z plášťových buněk v kombinaci s rituximabem (případně též dexametazonem) u pacientů nevhodných k intenzivní chemoterapii s následnou alogenní transplantací, do progrese onemocnění 4) v léčbě první linie AL amyloidózy (s lehkými řetězci imunoglobulinů), a to v kombinaci s dexametazonem (případně též cyklofosfamidem) u pacientů nesplňujících přísná selekční kritéria provedení autologní transplantace (ASCT), do progrese onemocnění.

  Název léku: IMBRUVICA

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  • at
  • be
  • bg
  • cy
  • cz
  • de
  • dk
  • ee
  • es
  • fi
  • fr
  • gb
  • gr
  • hr
  • hu
  • ie
  • it
  • lt
  • lu
  • lv
  • mt
  • nl
  • pl
  • pt
  • ro
  • se
  • si
  • sk

  Tento lék je také registrován k léčbě:

  Waldenströmova makroglobulinemie
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  3.7.2015

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Chronická b-buněčná lymfocytární leukémie
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  21.10.2014

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.8.2018 (po 1380 dnech)
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  21.10.2014

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.5.2019 (po 1653 dnech)

  Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Ibrutinib je hrazen u dospělých pacientů s lymfomem z plášťových buněk (MCL) ve stavu výkonnosti dle ECOG 0-1, kteří již absolvovali alespoň jednu linii terapie zahrnující rituximab (s refrakteritou/relapsem do 24 měsíců po ukončení poslední podané terapie) a kteří již absolvovali alogenní transplantaci nebo jsou pro ni nevhodní. Léčba je hrazena do progrese onemocnění či nepřijatelné toxicity.

  Ibrutinib v monoterapii je hrazen u dospělých pacientů o stavu výkonnosti 0-1 dle ECOG s chronickou lymfocytární leukémií (CLL), kteří splňují alespoň jedno z následujících kritérií: (a) jsou refrakterní na poslední léčbu; (b) došlo u nich k relapsu do 24 měsíců po ukončení předcházející léčby; (c) došlo u nich k relapsu a nejsou vhodní na chemo-imunoterapii; (d) je u nich prokázaná mutace TP53 nebo del17p Přípravek je hrazen do progrese onemocnění nebo projevů nepřijatelné toxicity. Pacienti nesmějí být souběžně léčeni warfarinem ani silnými inhibitory CYP3A4/5.

  Název léku: TORISEL

  Účinná látka: temsirolimus

  Registrován k léčbě:

  renální karcinom

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  • at
  • be
  • bg
  • cy
  • cz
  • de
  • dk
  • ee
  • es
  • fi
  • fr
  • gb
  • gr
  • hr
  • hu
  • ie
  • it
  • lt
  • lu
  • lv
  • mt
  • nl
  • pl
  • pt
  • ro
  • se
  • si
  • sk

  Tento lék je také registrován k léčbě:

  Renální karcinom
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  19.11.2007

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.7.2012 (po 1 686 dnech)
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  21.8.2009

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -

  Tato indikace Lymfom z plášťových buněk není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.